ققنوسی که رنگ نشد

دفتر خاطراتم را بستم و مدادم را به اینجا فروختم! نوشته هایش آنجا خریدار نداشت!

تیر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
15 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
3 پست