سالم ها را باید شفا دهی!

خدایا شفا بده!

بنده های سالمت را شفا بده!

کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدون آنها نمیچرخد!

کسانی را شفا بده که خیال میکنند محتاج نخواهند شد هرگز!

کسانی را که روحشان خیلی مریض است!

کسانی را به جای مهربانی و معرفت؛ کینه خرج میکنند!

کسانی را که فکر میکنند همیشه فرصت هست!

کسانی را که فکر میکنند داشته هایشان برتری شان است!

کسانی را که نقص هایشان را پوشیده میدانند و قضاوت میکنند!

شفا بده!

بنده های سالمت را شفا بده

که محتاج ترین بندگانت هستند!

 

-فردا پایان امتحانات ترم سوم

-این ترم رو سال ها بعد با عنوان "فاجعه تحصیلی" یاد خواهم کرد!

-هر بار که از زیر ضربه های اطرافیان فرار کردم، ایستادم زیر ضربات خودم!

-پنهان تر ولی مخرب تر!

-هیچ چیز و هیچکس صبر نخواهد کرد!

-جمعه سبز!

/ 3 نظر / 14 بازدید
پارسا

واقعا افراد ظاهرا سالم خیلی بیشتر به شفا احتیاج دارن

نسا کوه پیمان

هرچه بیشتر درد داشته باشی روحت سالمتره! این دیدگاهه منه.

ساجده

خدايا همه رو شفا بده! همه با هم آمين بگيد